Công văn số 1710-3/2018/CV-VTSR

17/10/2018

Công văn số 1710-3/2018/CV-VTSR ngày 17/10/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 1710-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 17/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.