Công văn số 1707-2/2019/CV-VTSR

17/07/2019

Công văn số 1707-2/2019/CV-VTSR ngày 17/07/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.