Công văn số 1706-3/2019/CV-VTSR

17/06/2019

Công văn số 1706-3/2019/CV-VTSR ngày 17/06/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung thông tin công bố:

  1. Nghị quyết số 1706-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thông qua các nội dung để thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.