Đóng

Tin tức cổ đông

16/10/2017

Công văn số 1610/2017/CV-VTSR

Công văn số 1610/2017/CV-VTSR ngày 16/10/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2017 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên sơn Địa ốc.
  2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2017 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan