Công văn số 1606/2020/CV-VTSR

16/06/2020

Công văn số 1606/2020/CV-VTSR ngày 16/6/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại AAV từ 0% lên 49%, căn cứ vào công văn số 3821/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.