AAV: Công văn số 1601-2/2020/CV-VTSR

16/01/2020

Công văn số 1601-2/2019/CV-VTSR ngày 16/01/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.