AAV: Công văn số 1510-3/2019/CV-VTSR

15/10/2019

Công văn số 1510-3/2019/CV-VTSR ngày 15/10/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 1510-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Hoãn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.