Công văn số 1503-4/2019/CV-VTSR

15/03/2019

Công văn số 1503-4/2019/CV-VTSR ngày 15/03/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 1503-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.