Công văn số 1502/2019/CV-VTSR

15/02/2019

Công văn số 1502/2019/CV-VTSR ngày 15/02/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 1402-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 14/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.