Công văn số 1409-3/2020/CV-VTSR

14/09/2020

Công văn số 1409-3/2020/CV-VTSR ngày 14/9/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 1409-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR ngày 14/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về vệc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.