Công văn số 1408/2020/CV-VTSR

14/08/2020

Công văn số 1408/2020/CV-VTSR ngày 14/8/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

Giấy ủy quyền số 08/UQ-VTSR ngày 01/8/2020 của ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc ủy quyền cho ông Trương Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty. Nội dung ủy quyền:

  • Ký kết các hợp đồng giao dịch với các đối tác, khách hàng;
  • Ký duyệt các Báo cáo tài chính, các văn bản giấy tờ liên quan tới công tác tài chính – kế toán.
  • Ký các văn bản khác của Công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.