Đóng

Tin tức cổ đông

14/08/2017

Công văn số 1408/2017/CV-VTSR

Thông báo số 1408/2017/CV-VTSR ngày 14/08/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

1. Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất.

2. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính đã  soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan