Công văn số 1405-3/2019/CV-VTSR

14/05/2019

Công văn số 1405-3/2019/CV-VTSR ngày 14/05/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Nghị quyết số 1405-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 14/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.