Công văn số 1401/2019/CV-VTSR

14/01/2019

Công văn số 1401/2019/CV-VTSR ngày 14/01/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc công bố thông tin Thay đổi số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 như sau:

Tài khoản cũ:

–   Tên ngân hàng          : Ngân hàng TMCP Bắc Á  –  Chi nhánh Hàng Đậu

–   Tài khoản số            : 120001060003699

–   Chủ tài khoản           : Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Tài khoản mới:990

–   Tên ngân hàng          : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hải Dương

–   Tài khoản số            : 1013136562

–   Chủ tài khoản           : Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Việc thay đổi số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng này đã được HĐQT Công ty thông qua theo Nghị quyết số 1001-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 10/01/2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.