Công văn số 1204-1/2019/CV-VTSR

11/04/2019

Công văn số 1204-1/2019/CV-VTSR ngày 12/04/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 11 ngày 11 tháng 04 năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.