Đóng

Tin tức cổ đông

11/10/2018

Công văn số 1110-3/2018/CV-VTSR

Công văn số 1110-3/2018/CV-VTSR ngày11/10//2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1110-1/2018/BC-VSTR ngày 11/10/2018.

– Công văn công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 1110-2/2018/CV-VTSR ngày 11/10/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan