Công văn số 1004-5/2019/CV-VTSR

10/04/2019

Công văn số 1004-5/2019/CV-VTSR ngày 10/04/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 0904-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.