Đóng

Tin tức cổ đông

07/06/2018

Công văn số 0706.1/2018/CV-VTSR

Công văn số 0706.1/2018/CV-VTSR ngày 07/06/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Nghị quyết số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc với người có liên quan là Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan