Công văn số 0608-2/2020/CV-VTSR

06/08/2020

Công văn số 0608-2/2020/CV-VTSR ngày 06/8/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.