Công văn số 0506-3/2019/CV-VTSR

05/06/2019

Công văn số 0506-3/2019/CV-VTSR ngày 05/06/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Nghị quyết số 0506-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.