Công văn số 0502/2021/CV-VTSR

05/02/2021

Công văn số 0502/2021/CV-VTSR ngày 05/02/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

  1. Quyết định số 0402-2/NQ/HĐQT-VTSR về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021
  2. Quyết định số 0402-3/NQ/HĐQT-VTSR về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2021
  3. Thông báo thay đổi nhân sự số 0502/2021/TB-VTSR

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây./