Công văn số 0307-4/2019/CV-VTSR

03/07/2019

Công văn số 0307-4/2019/CV-VTSR ngày 03/07/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung thông tin công bố:

  1. Nghị quyết số 0307-2/2019/NQ/BKS-VTSR ngày 03/07/2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Thông báo thay đổi nhân sự số 0307-3/2019/TB-VTSR ngày 03/07/2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.