Đóng

Tin tức cổ đông

03/07/2018

Công văn số 0307-1/2018/CV-VTSR

Công văn số 0307-1/2018/CV-VTSR ngày 03/7/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốcvề việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

1. Nghị quyết số 0207-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc”

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan