Công văn số 3011-1/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Do có sự sai sót trong quá trình chuẩn bị tài liệu và đánh máy, công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc xin được đính chính một số nội dung đã công bố trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2511-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 25/11/2020 về vệc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

Công văn số 2611-1/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vệc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

Công văn số 1510-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020; Giải trình chênh lệch BCTC Quý III năm 2020

Công văn số 1409-3/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vệc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.

Công văn số 1408/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Giấy ủy quyền số 08/UQ-VTSR ngày 01/8/2020 của ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc ủy quyền cho ông Trương Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty.

Công văn số 0608-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020, Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên năm 2020

Công văn số 2107-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 1507-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020; Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2020

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Sơn Cường