Công văn số 1807-5/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1807-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2018) số 1807-1/2018/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 18/7/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 0307-1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết số 0207-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc”

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX.

Công văn số 0706.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Nghị quyết số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc với người có liên quan là Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018.

Công văn số 2805.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Quyết định số 287/QĐ-SGDHN ngày 25/05/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 2405/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Biên bản họp số 2305-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 23/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Nghị quyết số 2305-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 23/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niê

Công văn số 2404.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Công văn số 1049/KHĐT-ĐKKD ngày 24/04/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.Thông tin chi tiết vui lòng xem 

Công văn số 1604.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1204/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.