AAV: Công văn số 0203-5/2020/CV-VTSR

 Công văn số 0203-5/2020/CV-VTSR ngày 02/03/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

AAV: Công văn số 1601-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

AAV: Công văn số 1601-2/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV năm 2019.

AAV: Công văn số 1610-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý III năm 2019.

AAV: Công văn số 1510-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của HĐQT về việc Hoãn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2019

AAV: Công văn số 0808-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

AAV: Công văn số 2907-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2019) của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

AAV: Công văn số 1707-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 0307-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Thông báo thay đổi nhân sự số 0307-3/2019/TB-VTSR ngày 03/07/2019.