Công văn số 1110-3/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Công văn công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công văn số 2909-3/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Công văn số 1909-1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2018 kèm nội dung, chương trình; Giấy ủy quyền, mẫu thẻ biểu quyết , tờ trình và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Công văn số 3108-1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty CP Hồng Hưng; thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty CP Hồng Hưng.

Công văn số 3008-4/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 3008-3/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công văn số 2808-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Công văn số 0308-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất bán niên năm 2018 đã soát xét; Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên đã soát xét năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 2007-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết số 1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 19/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.