Công văn số 1502/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.

Công văn số 1801-1/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1401/2019/CV-VTSR

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc công bố thông tin Thay đổi số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018

Công văn số 2311/2018/CV-VTSR

Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại AAV từ 49% xuống 0%, căn cứ vào đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công văn số 15209/VSD-ĐK ngày 20/11/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công văn số 2011-3/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Công văn số 3010-5/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; Thông báo thay đổi nhân sự số 3010-3/2018/TB-VTSR ngày 30/10/2018.

Công văn số 2210-1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 10 năm 2018.

Công văn số 1710-6/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất quý III năm 2018; Công văn giải trình chênh lệch BCTC QUý III năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1710-3/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.