Công văn số 1305/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung: Rút bớt ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Công văn số 1704-3/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn số 1504-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 1304-4/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: về việc đính chính tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

AAV: Công văn số 0104-4/2020/CV-VTSR

Công văn số 0104-4/2020/CV-VTSR ngày 01/4/2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:Thư mời họp; Nội dung chương trình; Mẫu giấy ủy quyền; Thư xác nhận tham dự; Phiếu biểu quyết và các tờ trình, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2020

AAV: Công văn số 3103-3/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

AAV: Công văn số 1903/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

AAV: Công văn số 0203-6/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

AAV: Thông báo số 0203-3/2020/TB-VTSR

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020