Công văn số 3008-3/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công văn số 2808-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Công văn số 0308-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất bán niên năm 2018 đã soát xét; Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên đã soát xét năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 2007-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết số 1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 19/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Công văn số 1807-5/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1807-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2018) số 1807-1/2018/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 18/7/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 0307-1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết số 0207-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc”

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX.

Công văn số 0706.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Nghị quyết số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc với người có liên quan là Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018.

Công văn số 2805.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Quyết định số 287/QĐ-SGDHN ngày 25/05/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.