Công văn số 1803-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau: Báo cáo tài chính riêng năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC  năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1503-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công văn số 1103/2019/CV-VTSR

Theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin vi phạm tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công văn số 1488/UBCK-GSĐC ngày 11/03/2019, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc xin công bố thông tin chi tiết về thời điểm hoàn thành góp vốn của 03 đợt tăng vốn điều lệ năm 2016.

Công văn số 1103-1/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 10 ngày 11 tháng 03 năm 2019.

Công văn số 0403/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Công văn số 2802-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; Thông báo thay đổi nhân sự số 2802-3/2019/TB-VTSR ngày 28/02/2019.

Công văn số 2002/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.