Công văn số 1408/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Giấy ủy quyền số 08/UQ-VTSR ngày 01/8/2020 của ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc ủy quyền cho ông Trương Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty.

Công văn số 0608-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020, Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên năm 2020

Công văn số 2107-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 1507-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020; Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2020

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Sơn Cường

Công văn số 2306-1/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020) là Công ty TNHH Kiểm toán TTP  

Công văn số 1606/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại AAV từ 0% lên 49%.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Hoàng Thị Hà