Công văn số 0502-1/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Báo cáo tài chính riêng năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC năm 2020

Công văn số 0502/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, Quyết định số về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, Thông báo thay đổi nhân sự

Công văn số 8/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Ông Trương Thanh Sơn có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và đơn xin từ chức TGĐ Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

Công văn số 2101-04/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 1901-2/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 2912-1/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vệc thanh lý hợp đồng hợp tác liên danh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thành Đông - Sao Đỏ

Công văn số 3011-1/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Do có sự sai sót trong quá trình chuẩn bị tài liệu và đánh máy, công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc xin được đính chính một số nội dung đã công bố trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2511-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 25/11/2020 về vệc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

Công văn số 2611-1/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vệc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông

Công văn số 1510-2/2020/CV-VTSR

Công văn Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020; Giải trình chênh lệch BCTC Quý III năm 2020

Công văn số 1409-3/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vệc Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.