Công văn số 1204-1/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 11 ngày 11 tháng 04 năm 2019.

Công văn số 1004-5/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công văn số 1004-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2019.

Công văn số 0404-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018.

Công văn số 2803-6/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Hồng Hưng và cử người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty CP Hồng Hưng; Nghị quyết về việc Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu.

Công văn số 2703-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.