Công văn số 0506-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng.

Công văn số 2705-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1805/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung: Rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty.

Công văn số 1505-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị  về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương)

Công văn số 1405-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty.

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung AAV

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc MCK AAV.

Công văn số 2504-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công văn số 1804-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.