Công văn số 0604/2021/CV-VTSR 

Công văn về việc đính chính tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ số 20/2021/PA/HĐQT-VTSR

Công văn số 0104-7/2021/CV-VTSR ngày 01/4/2021

Công văn về việc CBTT nội dung sau: Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền công bố thông tin đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 02/4/2021; Giấy ủy quyền công bố thông tin cho ông Phan Văn Hải kể từ ngày 02/4/2021; Giấy ủy quyền của ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cho ông Nguyễn Tuấn Anh, TGĐ công ty.

Công văn số 0104-6/2021/CV-VTSR 

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin nội dung sau: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kèm theo nội dung, chương trình họp; Thư xác nhận tham dự, Phiếu biểu quyết, các tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017-2021 của bà Nguyễn Thị Tư, ông Nguyễn Trươn

Công văn số 2303-3/2021/CV-VTSR 

Công văn về việc Công bố thông tin về Hợp đồng mua bán giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và ông Trương Thanh Sơn thành viên HĐQT Công ty.

Công văn số 1603-3/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch hợp đồng mua bán với người nội bộ công ty

Công văn số 0803/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo số 12/2021/TB-VTSR

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công văn số 0503/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công văn số 2402/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số 2202-3/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty; Thông báo thay đổi nhân sự