AAV: Công văn số 0808-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

AAV: Công văn số 2907-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2019) của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

AAV: Công văn số 1707-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 0307-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Thông báo thay đổi nhân sự số 0307-3/2019/TB-VTSR ngày 03/07/2019.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP chứng khoán SmartInvest.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AAV

Công văn số 1706-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung để thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông.

Công văn số 1406-1/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019) là Công ty TNHH kiểm toán TTP, theo hợp đồng số 1406/2019/HĐKT ngày 14/06/2019 được ký kết giữa hai bên.  Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nà