THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 960.000 cổ phiếu; Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua 1.790.000 cổ phiếu

Công văn số 0405-5/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau:Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ông Nguyễn Trọng Điều, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Công văn số 29044-1/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Xô, Phó Tổng Giám đốc; Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công văn số 2704-4/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên nội dung sau: Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Liên, Phụ trách kế toán; Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty; Thông báo thay đổi nhân sự.

Công văn số 2303-4/2021/CV-VTSR

Công văn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc nội dung sau: Quyết định về việc bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, thông báo thay đổi nhân sự

Công văn số 2404-6/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công văn số 2004/2021/CBTT-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công văn số 1904/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2021

Công văn số 0704/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017-2021