Công văn số 0809/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xác định rõ tư cách của từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Công văn số 0609/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (MCK:AAV)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ông Nguyễn Trọng Điều, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 575.000 cổ phiếu. Ông Dương Văn Điệp, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 661.250 cổ phiếu. Bà Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 185.150 cổ phiếu. Ông Nguyễn Minh Xô, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh, Công ty con của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đăng ký bán 297.562 cổ phiếu. 

Công văn số 2708/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Quyết định về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Công văn về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công văn số 2508/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Công văn số 1908/2021/CV-VTSR

Công văn số 1908/2021/CV-VTSR ngày 19/8/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:  

Công văn số 1308/2021/CV-VTSR

Công văn  về việc Công bố thông tin nội dung sau: Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021  

Công văn số 1208-3/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

Công văn số 0308-2/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2021 đã soát xét; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Bán niên năm 2021 đã soát xét

Công văn số 0208-1/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 12 ngày 20 tháng 7 năm 2021