AAV: Công văn số 3103-3/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

AAV: Công văn số 1903/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

AAV: Công văn số 0203-6/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

AAV: Thông báo số 0203-3/2020/TB-VTSR

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

AAV: Công văn số 0203-5/2020/CV-VTSR

 Công văn số 0203-5/2020/CV-VTSR ngày 02/03/2020 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, Công văn Giải trình chênh lệch BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

AAV: Công văn số 1601-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

AAV: Công văn số 1601-2/2020/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV năm 2019.

AAV: Công văn số 1610-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý III năm 2019.

AAV: Công văn số 1510-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của HĐQT về việc Hoãn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2019