Thông báo số 2006-1/2017/TB-VTSR

Thông báo về việc Công ty được Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD ngày 19/6/2017.

Thông báo số 0206/2017/TB-VTSR

Thông báo Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX.

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR

Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán.

Công văn số 1805-2/2017/CV-VTSR

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:Thông báo số 1805-1/2017/CV-VTSR ngày 18/05/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. Công văn số 2756/UBCK-GSĐC ngày 17/05/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký Cô

Thông báo số: 1805-1/2017/CV/VTSR

Thông báo số V/v trở thành Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn số: 2756/UBCK-GSĐC

Công văn Số: 2756/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước Về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.