Công văn số 2404.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Công văn số 1049/KHĐT-ĐKKD ngày 24/04/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.Thông tin chi tiết vui lòng xem 

Công văn số 1604.1/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1204/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 28/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1701-2/2018/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Báo cáo quản trị Công ty đại chúng năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc riêng và Hợp nhất, Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính quý IV năm 2017.

Công văn số 1711/2017/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: 1. Biên bản họp số 1611-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 2. Nghị quyết số 1611-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Điề

Công văn số 1610/2017/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2017 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên sơn Địa ốc. Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2017 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên sơn Địa ốc.

Công văn số 1408/2017/CV-VTSR

Công văn số về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: 1. Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất. 2. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính đã  soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ và hợp nhất.

Công văn số 2807/2017/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Công văn số 1607/2017/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II 2017.