Công văn số 2001/2022/CV-VTSR

Công văn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022

Công văn số 1401/2022/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ bốn ngày 24/12/2021.

Ngày 28/12/2021, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ bốn ngày 24/12/2021.

Công văn số 1712/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm điểm kinh doanh tại Hà Nội - Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm điểm kinh doanh tại Hà Nội - Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

CBTT thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn chính thức trở thành Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Công văn về việc Công bố thông tin: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn (Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0800280275 nơi cấp Sở Kế toạch và đầu tư tỉnh Hải Dương, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày cấp 08/10/2021) chính thức trở thành Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

CBTT: Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV

Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ