Thông báo số 40/2021/TB-VTSR

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Công văn số 2306-3/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 thay cho ngày 02/7/2021; Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo số 38/2021/TB-VTSR

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Công văn số 2106-3/2021/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV; Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020; Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công văn số 2505/2021/CBTT-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021) là Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Trọng Điều – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu; Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công văn số 1805/2021/CV-VTS

Công văn về việc Công bố thông tin nội dung sau: Đính chính lại phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Trương Thanh Sơn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Ông Trương Thanh Sơn công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AAV