Đóng

Nghị quyết HĐQT số 2802-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết HĐQT số 2802-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/02/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/2/2017 Phân bổ, Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I năm 2017 […]

28/02/2017 Quản Trị

Biên bản họp HĐQT số 2802-1/2017/BB/HĐQT-VTSR

Biên bản họp HĐQT số 2802-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 28/02/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/2/2017 Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I năm 2017. Thông […]

28/02/2017 Quản Trị