Đóng

Tài liệu Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 0904-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 0904-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin chi tiết vui lòng […]

10/04/2019 Quản Trị

Nghị quyết số 2803-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 2803-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần […]

28/03/2019 Quản Trị

Nghị quyết số 1503-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 1503-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại […]

15/03/2019 Quản Trị