Đóng

19/04/2019

CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC NĂM 2019

Ngày 17/4/2019 tại trụ sở Công ty, Hội đồng lãnh đạo Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã họp nhằm rà soát các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên năm 2019.

Tới tham dự kỳ họp có: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT công ty; Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các ông bà thành viên Hội đồng lãnh đạo công ty.

IMG_9033

Toàn cảnh hội nghị

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp nêu rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội cổ đông thường niên 2019. Sau khoảng một năm Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, kết quả sản xuất kinh doanh đã có những chuyển biến khích lệ, tạo đà tăng trưởng khả quan cho Công ty trong thời gian tới. Đặc biệt, giai đoạn 2019-2020 sẽ là giai đoạn then chốt trong chiến lược tăng trưởng trung hạn của Công ty, qua đó đưa sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Hội đồng lãnh đạo Công ty đánh giá cao Ban Tổ chức trong công tác chuẩn bị nội dung các tờ trình, báo cáo trước Đại hội, công tác triển khai tổ chức tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, công tác chuẩn bị hậu cần. Các thành viên Hội đồng lãnh đạo đã tham gia góp ý kiến và phân công nhiệm vụ, đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp.

IMG_9041

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Khách sạn Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về công tác quản trị, kiểm soát, điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng cho hướng đi của Công ty trong giai đoạn trước mắt và trong chiến lược lâu dài vì tương lai bền vững.

Ban truyền thông AAV

Thông tin liên quan