Đóng

2017

28/02/2017

Biên bản họp HĐQT số 2802-1/2017/BB/HĐQT-VTSR

Biên bản họp HĐQT số 2802-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 28/02/2017 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/2/2017 Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý I năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan