Đóng

2017

17/04/2017

Biên bản họp HĐQT số 1704-1/2017/BB/HĐQT-VTSR

Biên bản họp HĐQT số 1704-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 17/4/2017 Về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan