Đóng

2017

17/11/2017

Biên bản họp HĐQT số 1611-1/2017/BB/HĐQT-VTSR

Biên bản họp HĐQT số 1611-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 16/11/2017 Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 03 năm 2017; Điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 04/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan