Đóng

2017

03/04/2017

Biên bản họp HĐQT số 0304-1/2017/BB/HĐQT-VTSR

Biên bản họp HĐQT số 0304-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 03/04/2017 Về việc Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan