Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

24/06/2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AAV, thông tin chi tiết:

1. Ngày 13/06/2019 Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest đã bán 1.000.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.500.000 CP (Tỷ lệ sở hữu 10,98%). Chi tiết báo cáo xem tại đây.

2. Ngày 14/06/2019 Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest đã bán 850.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.650.000 CP (Tỷ lệ sở hữu 8,31%).  Chi tiết báo cáo xem tại đây.

3. Ngày 17/06/2019 Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest đã bán 1.000.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,650.000 CP (Tỷ lệ sở hữu 5,18%).  Chi tiết báo cáo xem tại đây.

4. Ngày 18/06/2019 Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest đã bán 1.000.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 650.000 CP (Tỷ lệ sở hữu 2,04%).  Chi tiết báo cáo xem tại đây.