Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

24/06/2019

Ngày 18/06/2019, Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest đã bán 1.000.000 cổ phiếu AAV làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch: 650.000 CP (chiếm tỷ lệ 2,04%).

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP chứng khoán SmartInvest xem tại đây.