Đóng

Quan hệ cổ đông

15/06/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Năm 2019_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC  Quý I_Đăng ngày 18/04/2019. (Xem tại đây)

Năm 2019_Báo cáo tài chính riêng Quý I_Đăng ngày 18/04/2019. (Xem tại đây)

Năm 2019_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I_Đăng ngày 18/04/2019. (Xem tại đây)

Năm 2018_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC _Đăng ngày 18/03/2019. (Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính riêng _Đăng ngày 15/03/2019(Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính hợp nhất _Đăng ngày 15/03/2019(Xem tại đây)

Năm 2018_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý IV_Đăng ngày 18/01/2019. (Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính riêng Quý IV_Đăng ngày 18/01/2019(Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV_Đăng ngày 18/01/2019(Xem tại đây)

Năm 2018_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý III_Đăng ngày 17/10/2018. (Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính riêng Quý III_Đăng ngày 17/10/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III_Đăng ngày 17/10/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Bán niên_Đăng ngày 03/8/2018. (Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính riêng Bán niên_Đăng ngày 03/8/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên_Đăng ngày 03/8/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý II_Đăng ngày 18/7/2018. (Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính riêng Quý II_Đăng ngày 18/7/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II_Đăng ngày 18/7/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý I_Đăng ngày 16/4/2018. (Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính riêng Quý I_Đăng ngày 16/4/2018(Xem tại đây)

Năm 2018_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I_Đăng ngày 16/4/2018(Xem tại đây)

Năm 2017_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính riêng kiểm toán. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. (Xem tại đây)

Năm 2017_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý IV. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính riêng Quý IV. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV. (Xem tại đây)

Năm 2017_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý III. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính riêng Quý III. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III. (Xem tại đây)

Năm 2017_Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC 6 tháng đầu năm. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính riêng Bán niên. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính riêng Quý II. (Xem tại đây)

Năm 2017_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II. (Xem tại đây)

Năm 2016_Báo cáo tài chính riêng kiểm toán. (Xem tại đây)

Năm 2016_Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. (Xem tại đây)

Năm 2015_Báo cáo tài chính riêng kiểm toán. (Xem tại đây)

Năm 2015_Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. (Xem tại đây)

Thông tin liên quan