Đóng

Quan hệ cổ đông

15/06/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý IV năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017. (Xem tại đây)

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Quý III năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017. (Xem tại đây)

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC 6 tháng đầu năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính riêng Bán niên năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015. (Xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015. (Xem tại đây)

Thông tin liên quan