Đóng

Quản trị nội bộ

31/07/2017

Báo cáo số: 2807/2017/BC/HĐQT-VTSR

Báo cáo số: 2807/2017/BC/HĐQT-VTSR ngày 28/7/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây)