Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Công văn số 2002/2019/CV-VTSR

Công văn số 2002/2019/CV-VTSR ngày 20/02/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng […]

20/02/2019 Quản Trị

Nghị quyết số 2002-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 2002-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền […]

20/02/2019 Quản Trị

TÀI LIỆU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2019

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Xem tại đây) 2. Nghị quyết số 1910-2/2018/NQ-HĐQT-VTSR  ngày 19/10/2018 V/v thông qua chi tiết phương án phát […]

18/02/2019 Quản Trị

Công văn số 1502/2019/CV-VTSR

Công văn số 1502/2019/CV-VTSR ngày 15/02/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng […]

15/02/2019 Quản Trị